DELITEV STROŠKOV OGREVANJA

Ne plačujte preveč

V večstanovanjskih stavbah s skupnim ogrevalnim sistemom je potrebno deliti strošek ogrevanja pretežno po porabi toplote. Ko je ta ukrep pravilno sprejet, stanovalci prenehajo zapravljati toploto in ogrevajo samo toliko, kolikor potrebujejo. Namesto kolektivnega zapravljanja toplote  dosežejo odgovorno ogrevanje, s tem pa tudi znižanje rabe toplote in zmanjšanje stroškov ogrevanja ob želenem bivalnem udobju.

Je delitev stroškov ogrevanja zakonsko urejena?

Da, to ureja »Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli« (Uradni list RS, št. 61/16).

Pravilnik določa način izračuna korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi. Korekturni faktorji se določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe, določene na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Pri izračunu celotnih toplotnih izgub se za toplotne prehodnosti transparentnih delov elementov zunanje površine stavbe privzamejo največje dovoljene vrednosti, skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Privzame se naravno prezračevanje posameznih delov stavbe s stopnjo izmenjave zraka 0,50 h-1.

Sodelujte s strokovnjakom

Projektant strojnih instalacij je tisti, ki je strokovno usposobljen za izračun korekturnih faktorjev.

Stara zakonodaja je dopuščala, da določi korekturne faktorje kdorkoli, kakorkoli. Posledice so bile različne, najpogosteje so vodile v nesoglasja in spore, ki jih je bilo težko zgladiti. Te, nestrokovne faktorje lahko uporabljate še  do 1. januarja 2025, vendar le do prvega večjega posega v stavbi. Korekturne faktorji je potrebno ponovno določiti, če se izvedejo posegi na zunanjem ovoju stavbe, ki imajo vpliv na celotne toplotne izgube ali podobni posegi (zasteklitev balkonov, toplotna izolacija fasade ali strehe…).

Pravilno določeni korekturni faktorji za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi spodbujajo stanovalce k odgovorni rabi energije in nižjim stroškom ogrevanja.

Primerno je povečati energijsko učinkovitost celotne stavbe in zmanjšanje zapravljanja toplote na nivoju stanovanj.  Strokovnjak bo svetoval primerno rabo stanovanj, kar obsega tudi način ogrevanja  in  prezračevanja ter predlagal izvedbo ukrepov, ki bo dejansko pripomogla k znižanju celotnih stroškov ogrevanja.

Je določitev korekturnih faktorjev brezplačna?

Brezplačna določitev korekturnih faktorjev je le navidez brezplačna, dejansko je za uporabnike najdražja.  To so nudili zviti prodajalci delilnikov, da so prodali svoje proizvode, pa še kdo.

Danes je dovoljeno računati korekturne faktorje le po načelih stroke. Strokovnjak mora izračunati   toplotne izgube posameznih delov stavbe in preveriti ogrevalno površino oz.  prostornino, vse to pa terja precej dela, odvisno od vrste in velikosti stavbe. Običajno je cena določitve korekturnih faktorjev nižja od 80 € na posamezno stanovanje, izdatek pa se povrne v enem letu, če stanovalci upoštevajo priporočila za primerno rabo stanovanj, ki jih predlaga izkušeni strokovnjak.

Želite ponudbo? Pišite nam in sporočite podatke o stavbi, poslali vam bomo  našo najboljšo ponudbo. Dajemo popolno garancijo na svoje delo.

 

Matjaž Valenčič, dipl. inž. str.

neodvisni energetski strokovnjak

matjaz.valencic@gmail.com