ALTERNATIVNI SISTEMI OSKRBE

Študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo

Novosti, ki jih prinaša EZ-1 Uradni list RS, št. 17/2014, z dne 7. 3. 2014:

332. člen

(študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo)

(1) Pri graditvi nove stavbe in večji prenovi stavbe ali njenega posameznega dela, ki po predpisih o graditvi objektov pomeni rekonstrukcijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljnjem besedilu: študija), pri čemer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost teh sistemov. Za alternativne štejejo naslednji sistemi:

– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije;

– soproizvodnja z visokim izkoristkom;

– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo;

– toplotne črpalke.

(2) Študija iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.

(3) Študije iz prvega odstavka tega člena ni treba izdelati za stavbe:

– za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem konceptu iz 29. člena tega zakona;

– za katere je način oskrbe z energijo določen s predpisom;

– iz šestega odstavka 334. člena tega zakona;

– če je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določeno, da bosta več kot dve tretjini potrebne končne energije za delovanje stavbe zagotovljeni iz enega ali več alternativnih sistemov, se šteje, da je zahteva za izdelavo študije izpolnjena;

– do velikosti 1000 m2, če za območje, na katerem stoji ali bo postavljena, obstaja lokalni energetski koncept ali analiza zaokrožene prostorske enote z opredeljenimi možnosti in zmogljivostmi uporabe obnovljivih virov energije.

(4) Minister, pristojen za energijo, predpiše metodologijo izdelave in obvezno vsebino pri izdelavi študije.

Dalje, v členu 334 odstavek 6 so določene izjeme, ki ne potrebujejo študije izvedljivosti:

(6) Zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavbe iz tega člena se ne nanašajo na:

– stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,

– stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,

– industrijske stavbe in skladišča,

– nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,

– enostavne in nezahtevne objekte ter

– samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Dalje, dodatno izjemo opisuje člen 538:

538. člen

(izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo)

Ne glede na 332. člen tega zakona se za projekte, za katere je bila zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja vložena pred uveljavitvijo tega zakona, za obveznost in način izdelave študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo uporabljajo dosedanji predpisi.Pomembno v členu 554. so našteti predpisi, ki jih ta zakon razveljavlja in način začasne uporabe razveljavljenih predpisov:

554. člen

(razveljavitev predpisov in začasna uporaba)

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji predpisi, ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona:

....
– Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (Uradni list RS, št. 35/08); 

....


Dokler ne bo sprejet nov Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, se uporablja  star Pravilnik (Uradni list RS, št. 35/08).


marec 2015, Matjaž Valenčič

**************************


Ministrstvo za okolje in prostor je sprejelo Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008). S tem pravilnikom je v slovenski pravni red prenesli zahtevo 5. člena Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb (2002/91/ES) (direktiva EPBD), ki za nove stavbe z uporabno površino na 1000 m2 zahteva obvezno študijo izvedljivosti za alternativne energetske sisteme (AES).

 
Osnovni namen študije izvedljivosti je proučitev možnost rabe obnovljivih virov oskrbe objekta, kot so sončne energije, lesna biomasa, raba toplote zemlje, soproizvodnja…
V študiji obnovljivih virov prikažemo tehnične in ekonomske možnosti za posamezen obnovljivi vir energije. Študija omogoča, da investitor v investicijo vključi najprimernejši  razpoložljivi vir energije.

 
Obvezno izdelavo študije izvedljivosti uvaja Energetski zakon, ki določa:
Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljevanju: študija izvedljivosti), pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. (Energetski zakon RS, Ur.l. 27/2007)

Zakonsko podlago za sprejem Pravilnika o študijah izvedljivosti za AES je z 68.a členom podala novela Energetskega zakona (EZ) v novembru 2006. Energetski zakon je v skladu s 5. členom direktive EPBD določil, da je pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.

 

Po določilih energetskega zakona kot alternativni sistemi se štejejo:

• decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije;

• soproizvodnja;

• daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo;

• toplotne črpalke.

 

Zakon določa, da je študija izvedljivosti obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. Metodologija za izdelavo in obvezna vsebina študije izvedljivosti pa sta predpisani z uvodoma omenjenim pravilnikom o študijah izvedljivosti za AES.

 

Nekatere stavbe so iz te obveznosti izvzete in sicer:

• stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem konceptu;

• stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen s predpisom iz 36. člena EZ (t.j. v primeru določitve načina ogrevanja v industrijskih obratih, če je to smotrno iz ekoloških, energetskih ali tehnoloških razlogov in je na posameznih zaokroženih območjih lokalnih skupnosti ali v posameznih s tem zagotovljena smotrnejša izraba energije);

• stavbe za obredne namene, spomenike, začasne stavbe za krajšo uporabo in stavbe za občasno uporabo (gre za stavbe, ki so tudi sicer izključene iz direktive EPBD);

• stavbe, za katere predpis lokalne skupnosti določa obvezno priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo določene vrste goriva.

 

Pravilnik določa, da mora študija izvedljivosti vsebovati vse potrebne podatke in izračune, tako da je mogoče vsestransko oceniti energijske, okoljske, finančne in druge (tehnične, tehnološke, prostorske) učinke ter primernost naložbe. Skladno s pravilnikom preverimo najmanj dva različna sistema za oskrbo stavbe z energijo. V skladu z inženirsko prakso predlagamo variante in skupaj z investitorjem izbere najmanj dva predloga za nadaljnjo presojo naložbe. Eden od predlogov vsebuje varianto z alternativnim sistemom. Predlagane rešitve izberemo upoštevaje tehnično izvedljivosti, usklajenost z lokacijskimi pogoji in ekonomičnost v celotnem življenjskem krogu naložbe.

 

V študiji so prikazani obvezni kazalniki učinkovite rabe energije, vplivov na okolje in stroškovni kazalniki za vrednotenje variant AES:

• raba končne energije (kWh/leto),

• celotne emisij CO2 (kg CO2/leto),

• celotni investicijski, obratovalni in vzdrževalni stroški na enoto proizvedene energije (EUR/kWh),

• celotni investicijski stroški naložbe na m2 površine stavbe (EUR/m2).

 

Dodatni naložbeni kazalniki finančne upravičenosti naložbe so zahtevani pri kompleksnih variantah AES (prodaja energije na trgu oz. investicija nad 300.000 €) in obsegajo:

• neto sedanjo vrednost naložbe,

• interno stopnjo donosnosti,

• relativno neto sedanjo vrednost in

• enostavno vračilno dobo naložbe.

 

Študija izvedljivosti se zaključi s predlogom najboljše variante. Investitorja seznanimo z njeno vsebino in s predlagano najboljšo varianto, s pisno izjavo potrdi seznanitev s študijo in navede svojo odločitev o izbiri sistema za oskrbo stavbe z energijo.

Analize ovir pri uvajanju študije izvedljivosti v proces načrtovanja stavbe so pokazale, da je potrebno s pripravami na študijo pričeti že v zgodnjih fazah načrtovanja. Objektivnost pri izboru najprimernejšega sistema za oskrbo z energijo je odvisna od znanja strokovnjakov in njihovega pregleda nad kazalniki že izvedenih AES, kot tudi od ustrezne celovite in objektivne programske podpore.

 

Viri:

 

Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008)

 

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo)

 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

 

EIE SENTRO Trajnostni energetski sistemi v novih stavbah – uveljavitev študije izvedljivosti po Direktivi o energetski učinkovitosti stavb (2007-2008)

 

www.izs.si