DOLB

Študija izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

  

Študija izvedljivosti zagotavlja osnovo za oceno ideje in iskanja finančnih sredstev za izvedbo investicije, torej analiza tehnične in ekonomske upravičenosti izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

 
Študija vsebuje:

 ·                  analizo sedanje rabe toplotne energije obravnavanega področja,

·                  analizo bodoče rabe energije, ki vsebuje oceno potreb odjemalcev toplote na obravnavanem področju; 

·                  tehnično analizo načina ogrevanja, toplovoda, kurilne naprave ter skladiščenja biomase;

·                  analizo potenciala lesne biomase glede na razpoložljive lesne ostanke iz lesnopredelovalnih podjetij in ostanke lesne biomase iz gozda; 

·                  ekonomsko analizo upravičenosti, obravnavano več variant; 

·                  okoljsko analizo  trenutne in predvidene rabe energije, z upoštevanjem  emisijskih faktorjev;

·                  tarifni sistem določevanja in  spreminjanja cene toplote; 

·                  kartografski prikaz  potek in dolžine predvidenih tras za variante daljinskega ogrevanja;

·                  predlog finančne konstrukcije z upoštevanjem deleža nepovratnih državnih sredstev in mednarodnih skladov ter možnih kreditov ter lastna sredstva oziroma lastniške vložke;

·                  analiza občutljivosti investicije in donosnost projekta.

 
Pozitivne lastnosti sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso:

 ·                  izraba lokalnega energetskega vira; 

·                  stroški za toplotno energijo neodvisni od cenovnih nihanj fosilnih energentov; 

·                  zanesljivost energetske oskrbe z domačim energentom; 

·                  raba trajnostne energije.