Energetski pregledi

Energetski pregled vključuje podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb, tehnološke procese ali industrijske obrate, vključno s transportom.

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev.

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti med ostalim določa tudi uvajanje energetskih pregledov pri vseh končnih odjemalcih energije, še posebej pa določa obvezno izvedbo energetskega pregleda pri velikih gospodarskih družbah in sicer na vsake 4 leta.


Z izvedenimi energetskimi pregledi in upoštevanjem ugotovljenih ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe, procesa ali transporta posamezne gospodarske družbe, je mogoče prihraniti veliko energije in s tem povečati učinkovito rabo energije.


Vsebina Direktive 2012/27/EU je delno prenesena z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15), metodologijo za izdelavo in minimalna merila za energetski pregled pa določa nov Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskih pregledov (Ur. l. RS, št. 41/2016).


Energetski pregledi mora biti narejen upoštevajoč evropske ali mednarodne standarde, npr. SIST EN 16247-1 (Energetski pregledi) ali ISO 50002 (Energetski pregledi) oziroma SIST EN ISO 50001 (Sistemi upravljanja z energijo) ali – kadar zajemajo tudi energetski pregled – EN ISO 14000 (sistemi upravljanja z okoljem). Z uporabo navedenih standardov se zagotavlja izpolnjevanje minimalnih zahtev iz Priloge VI Direktive 2012/27/EU.

Izvajalec energetskega pregleda je pravna ali fizična oseba ali notranji presojevalec, ki izpolnjuje kriterije glede znanja, izkušenj in osebnostnih lastnosti, skladno s standardom SIST EN 16247-5.

Upoštevanje predlaganih ukrepov, ugotovljenih po opravljenem energetskem pregledu, končnemu odjemalcu zniža stroške za energijo, kakor tudi zmanjšuje obremenjevanje okolja.

Zaradi obsežnosti izvedbe energetskega pregleda pri velikih gospodarskih družbah, morajo le-te opraviti prvi energetski pregled do 31. decembra 2017.